องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
36 คน
เดือนนี้
674 คน
ปีนี้
674 คน
ผู้ชมทั้งหมด
59345 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

กองการคลัง


นางเบญจวรรณ อินทร์กลอย
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 095-6438199นางสาวจารุณี บางเหลื่อม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวกนกนุช ทองมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวจารุวรรณ กันคุ้ม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนางสาวสำรวย รอบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวน้ำตาล บุญโส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สินนางสาวกนกพร ชื่นอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นางวันวิสาข์ นกหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวสุทธิษา เกิดช้ำ
คนงานทั่วไป


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com