องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
11 คน
เดือนนี้
374 คน
ปีนี้
828 คน
ผู้ชมทั้งหมด
27474 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่วนการคลัง


นางเบญจวรรณ อินทร์กลอย
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวจารุณี บางเหลื่อม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวกนกนุช ทองมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวดาราวรรณ พัฒนเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒นางสาวสำรวย รอบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวน้ำตาล บุญโส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สินนางสาวกนกพร ชื่นอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นางวันวิสาข์ นกหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวสุทธิษา เกิดช้ำ
คนงานทั่วไป


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com