องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
19 คน
เดือนนี้
430 คน
ปีนี้
5662 คน
ผู้ชมทั้งหมด
38091 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่วนการคลัง


นางเบญจวรรณ อินทร์กลอย
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวจารุณี บางเหลื่อม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวกนกนุช ทองมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวดาราวรรณ พัฒนเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒นางสาวสำรวย รอบุญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวน้ำตาล บุญโส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สินนางสาวกนกพร ชื่นอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นางวันวิสาข์ นกหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวสุทธิษา เกิดช้ำ
คนงานทั่วไป


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com