องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เดือนนี้
408 คน
ปีนี้
2735 คน
ผู้ชมทั้งหมด
29381 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวณกานต์ รอดมุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนนางธัญญารัตน์ จันทร์สว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนนายอดุลวิทย์ ศิริคำ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


นางสาวสุมาลี จรวุฒิพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางรติรัตน์ พรมเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายพิพัฒน์พงศ์ พินเมือง
นิติกรปฏิบัติการนางสาวทวีพร เขียวแก้ว
นักวิชาการเกษตร ๓พันจ่าอากาศเอกชาญชัย ทองเดช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนายบัณฑิต อ้นเล่ห์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายธีรศักดิ์ เกษรบัว
พนักงานดับเพลิงนายสุเม็ง แก้วปัญญ
พนักงานดับเพลิงนางบัวหลวง ชมนก
ภารโรง

นายศรีไพร ปิ่นแก้ว
คนงานทั่วไปนางสาวลอน นิยมกูล
คนงานทั่วไปนางศุภวรรณ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com