องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
36 คน
เดือนนี้
674 คน
ปีนี้
674 คน
ผู้ชมทั้งหมด
59345 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

สมาชิกสภา อบต.


นายบรรเจิด เอี่ยมภู่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนนางสาวณกานต์ รอดมุ้ย
เลขานุการสภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


นายสังวาล อินทรเรือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


นายดำรงค์ บางเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 1นายบรรเจิด เขียวแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 2นายพงศกร อ้นเล่ห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 2นายสมัย ชมสวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 3นายพิณ ม่วงคุ้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 3นายรุ่งเพ็ชร สุขผึ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 4นางสาวภาสุรีย์ นวลเอี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 4นายสมชาย โตระหงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 5

นายบรรเจิด เอี่ยมภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 6นายวิโรจน์ ยอดเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 7

นายฉัตรชัย ปานเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 8

นายประทวน เมืองเอี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 9นางสาวณัฐณิชา น้อยจ้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 9นางสาวสว่าง แก้วนิล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 10นายรุ่ง แมลงภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 10นาวสาวดวงรัตน์ นุ่มทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 11นางไสว สุขไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 11นายศิริชัย แมลงภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 12นายวสันต์ แมลงภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 12นายชิด ปิ่นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 13นายท่อน อินทร์เรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 13


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com