องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     แบบสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
8 คน
เดือนนี้
630 คน
ปีนี้
3726 คน
ผู้ชมทั้งหมด
43272 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

http://www.dla.go.th/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนนและสะพาน 1.2 แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 1.3 แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 2.1 แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2.2 แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน 3.1 สนับสนุนการปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด 3.2 แผนงานสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น 4.1 แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไปของส่วนการศึกษาฯ และสถานศึกษาฯในสังกัดให้เป็นไปตาม แนวนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ จังหวัด อำเภอและองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น 4.2 แผนงานการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 4.3 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา 4.4 แผนงานการพัฒนาผู้เรียน 4.5 แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 4.6 แผนงานการสนับสนุนส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่ 5.1 แผนงานส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ คนพิการ คนชรา ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 5.2 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน 5.3 แผนงานส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 5.4 แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 6.1 แผนงานการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ 6.2 แผนงานการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 7.1 แผนงานการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน 7.2 แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน 7.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 8.1 แผนงานสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 8.2 แผนงานการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com