องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
36 คน
เดือนนี้
674 คน
ปีนี้
674 คน
ผู้ชมทั้งหมด
59345 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน


บุคคลที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรยกย่อง ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย บทนำ ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของแผ่นดิน ซึ่งกลุ่มงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นขอแนะนำครูภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ ที่น่าสนใจและเรียนรู้วิถีชีวิต / การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เล็งเห็นความสำคัญ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ขึ้น ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย หมอรักษากระดูก , จับเส้น /นวดแผนโบราณ ประกอบด้วย ที่ ชื่อ สกุล หมู่ที่ 1 นางสาวประจิม ยอดเกตุ หมู่ที่ 1 2 นางสาวศรัญดา เขียวอรุณ หมู่ที่ 1 3 นางพล้อย เพี้ยมแตง หมู่ที่ 4 4 นางหมอน เกิดช้ำ หมู่ที่ 5 5 นางสาวเอ หอมทอง หมู่ที่ 6 6 นางสาวเรณู บัวงาม หมู่ที่ 6 7 นางเหรียญ อ่ำศรี หมู่ที่ 7 8 นายแม่น จันทร์นิ่ม หมู่ที่ 9 9 นางน้อย กิ่งคำ หมู่ที่ 9 10 นางทองย้อย อยู่ทอง หมู่ที่ 9 11 นายกุหลาบ แก้ววิเชียร หมู่ที่ 10 12 นายบุญมา ถึงทุ่ง หมู่ที่ 11 13 นางคำนึง ปั้นสำลี หมู่ที่ 11 14 นางทียม แก่งมา หมู่ที่ 12 หมอรักษาโรคแผนโบราณ / หมอพ่นรักษาโรค ที่ ชื่อ สกุล หมู่ที่ 1 นายนิยม อ้นภู่ หมู่ที่ 1 2 นายสุวรรณ พงษ์แมง หมู่ที่ 1 3 นายแปลก เขียวแก้ว หมู่ที่ 5 4 นางอำนวย ไล้พวง หมู่ที่ 5 5 นายแดง กล่อมนิ่ม หมู่ที่ 6 6 นายลำดวล ภูมี หมู่ที่ 6 7 นายเว้น แก้วทิม หมู่ที่ 7 8 นายสวาท ฟูเฟื่อง หมู่ที่ 9 9 นางทองย้อย สุ่มแก้ว หมู่ที่ 10 10 นายสุวรรณ คงเนียม หมู่ที่ 10 11 นายยุทธ พรนวด หมู่ที่ 11 12 นายทรัพย์ เพ็งทับ หมู่ที่ 12 13 นายอำนวย อยู่ทอง หมู่ที่ 13 หมอต้มยาสมุนไพร ที่ ชื่อ สกุล หมู่ที่ 1 นางกนกวรรณ เกิดเกตุ หมู่ที่ 1 2 นายสมบัติ ทัพเมี่ยง หมู่ที่ 6 3 นางสุ่ม ฟักเฟื่อง หมู่ที่ 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี หมอทำมงคล / ไหว้ภูมิ / ทำเคราะห์บ้าน / ขึ้นบ้านใหม่ / งานแต่งงาน ที่ ชื่อ สกุล หมู่ที่ 1 นายสว่าง แจ่มจันทร์ หมู่ที่ 1 2 นางเพิ่ม หงส์ผ้วย หมู่ที่ 4 3 นางทองสุข เกิดช้ำ หมู่ที่ 4 4 นายวารี รอดม่วง หมู่ที่ 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม / ดนตรี เป่าขลุย ที่ ชื่อ สกุล หมู่ที่ 1 นายจเร เปี่ยมเพชร หมู่ที่ 6 การทำบายศรี จากใบตอง ที่ ชื่อ สกุล หมู่ที่ 1 นางพัน เยโท้ หมู่ที่ 7 2 นายลม นิยมกูล หมู่ที่ 10 3 นายสุด ทิมแบบ หมู่ที่ 12 การทำปุ๋ยชีวภาพ ที่ ชื่อ สกุล หมู่ที่ 1 นายสังเวียน มั่นพุ่ม หมู่ที่ 12 คณะผู้รวบรวมข้อมูล ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง 1 นายแบน เขียวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน 2 นางสาวทองเจียม แสไพศาล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน 3 นายบัณฑิต อ้นเล่ห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน 4 นายสมควร มารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 5 นางสาวณกานต์ รอดมุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน 6 นายดำรง บางเกตุ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 7 นายสังวาล อินทรเรือง สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 8 นายบรรเจิด เขียวแก้ว สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 9 นายพงศกร อ้นเล่ห์ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 10 นายสมัย ชมสวน สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 11 นายพิณ ม่วงคุ้ม สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 12 นางสาวภาสุรีย์ นวลเอี่ยม สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 13 นายรุ่งเพ็ชร สุขผึ้ง สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 14 นายสมชาย โตรหงษ์ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 15 นายบรรเจิด เอี่ยมภู่ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 16 นายสมิง ดอนคงมี สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 17 นายวิโรจน์ บางเกตุ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 18 นายฉัตรชัย ปานเกตุ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 19 นายประทวน เมืองเอี่ยม สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 20 นางสาวณัฐณิชา อ้นเล่ห์ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 21 นางสาวสว่าง แก้วนิล สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 22 นายรุ่ง แมลงภู่ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 23 นางสาวดวงรัตน์ นุ่มทรัพย์ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 24 นายไสว กลิ่นเจาะ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 25 นายศิริชัย แมลงภู่ สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 26 นายท่อน อินทร์เรือง สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 27 นายชิด ปิ่นแก้ว สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน 28 นายณรงค์ เกษรบัว กำนันตำบลบ้านสวน
 4823478646.doc  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com