องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ

 รวมกฎหมายท้องถิ่น


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     กองการคลัง
     กองช่าง
     กองสาธารณสุขฯ
     กองการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     รวมกฎหมายท้องถิ่น
     ข้อมูลการติดต่อ
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
21 คน
เดือนนี้
928 คน
ปีนี้
9761 คน
ผู้ชมทั้งหมด
57584 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

https://bit.ly/33aFcgo

https://bit.ly/3xKRn1t

https://bit.ly/2QUF8ib

https://www.facebook.com/120527471430756

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม


ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน    

ในเขตตำบลบ้านสวน  มีศาสนสถาน  ทั้งหมด  6  แห่ง

ลำดับที่

ชื่อศาสนสถาน

หมู่ที่  

จำนวนพระสงฆ์  (รูป)

จำนวนสามเณร (รูป)

หมายเหตุ

1

วัดบึง

4

3

7

 

2

วัดฤทธิ์ศิริราฎเจริญธรรม

4

7

-

 

3

วัดอมราวาส

5

5

1

 

4

วัดดงดีปลี

5

1

-

 

5

วัดคลองตะเคียน

6

8

-

 

6

วัดหนองทอง

11

1

-

 

 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และวันสำคัญทางศาสนา

ลำดับที่

ประเพณี / วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา

ระยะเวลา

สถานที่

1 วันมาฆบูชา มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่ วันมาฆบูชา  เป็นวันบูชาพิเศษ

ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 4

-
2 ประเพณีสงกรานต์และ ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวัน 13 - 15  เมษายน  -
  วันผู้สูงอายุ ขึ้นปีใหม่ของไทย  ซึ่งตรงกับ ของทุกปี  
    วันที่  13 - 15 เมษายน ของ    
    ทุกปี  มีการทำบุญตักบาต และ    
    สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพร    
    ผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็สุข      
3 ประเพณีกวนข้าวทิพย์ พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ในหมู่ชาวพุทธ  เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น  14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้  1  วัน ขึ้น  14 ค่ำ เดือน 7 -
4 วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 7 -
5 วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 -
6 วันเข้าพรรษา  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น
ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 -
7 ประเพณีตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการ "ตักบาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามคำพระว่า "เทโวโรหนะ" แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ตักบาตรดาวดึงส์" โดยอาหารที่นิยมนำไปใส่บาตรคือ ข้าวต้มมัด และ ข้าวต้มลูกโยน แรม 1 ค่ำ เดือน 11 -
8 ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของไทย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่ปรากฎกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์ ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 12 -  

 

 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จัวหวัดสุโขทัย
055-615461-2 งานป้องกัน 055-615460
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com