องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
     อำนาจหน้าที่ของ อบต.
     โครงสร้างการบริหารงาน อบต.บ้านสวน
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
14 คน
เดือนนี้
508 คน
ปีนี้
1945 คน
ผู้ชมทั้งหมด
34374 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม


ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน    

ในเขตตำบลบ้านสวน  มีศาสนสถาน  ทั้งหมด  6  แห่ง

ลำดับที่

ชื่อศาสนสถาน

หมู่ที่  

จำนวนพระสงฆ์  (รูป)

จำนวนสามเณร (รูป)

หมายเหตุ

1

วัดบึง

4

3

7

 

2

วัดฤทธิ์ศิริราฎเจริญธรรม

4

7

-

 

3

วัดอมราวาส

5

5

1

 

4

วัดดงดีปลี

5

1

-

 

5

วัดคลองตะเคียน

6

8

-

 

6

วัดหนองทอง

11

1

-

 

 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และวันสำคัญทางศาสนา

ลำดับที่

ประเพณี / วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา

ระยะเวลา

สถานที่

1 วันมาฆบูชา มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่ วันมาฆบูชา  เป็นวันบูชาพิเศษ

ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 4

-
2 ประเพณีสงกรานต์และ ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวัน 13 - 15  เมษายน  -
  วันผู้สูงอายุ ขึ้นปีใหม่ของไทย  ซึ่งตรงกับ ของทุกปี  
    วันที่  13 - 15 เมษายน ของ    
    ทุกปี  มีการทำบุญตักบาต และ    
    สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพร    
    ผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็สุข      
3 ประเพณีกวนข้าวทิพย์ พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ในหมู่ชาวพุทธ  เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น  14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้  1  วัน ขึ้น  14 ค่ำ เดือน 7 -
4 วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 7 -
5 วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 -
6 วันเข้าพรรษา  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น
ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 -
7 ประเพณีตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการ "ตักบาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามคำพระว่า "เทโวโรหนะ" แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ตักบาตรดาวดึงส์" โดยอาหารที่นิยมนำไปใส่บาตรคือ ข้าวต้มมัด และ ข้าวต้มลูกโยน แรม 1 ค่ำ เดือน 11 -
8 ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของไทย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่ปรากฎกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์ ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 12 -  

 

 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com