องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เดือนนี้
408 คน
ปีนี้
2735 คน
ผู้ชมทั้งหมด
29381 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.sukhothailocal.go.th/

http://web.ocsc.go.th/forking

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน


 

บุคคลที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรยกย่อง 

ฐานข้อมูล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

ตำบลบ้านสวน   อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

บทนำ

                        ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของแผ่นดิน ซึ่งกลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่นขอแนะนำครูภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ ที่น่าสนใจและเรียนรู้วิถีชีวิต / การปฏิบัติงาน 

 

                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน   เล็งเห็นความสำคัญ  และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  จึงได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ขึ้น  

 

ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

                                                                                                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน

 

-  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย 

หมอรักษากระดูก , จับเส้น /นวดแผนโบราณ  ประกอบด้วย

1.  นางสาวประจิม      ยอดเกตุ                       หมู่ที่  1           

2.  นางสาวศรัญดา      เขียวอรุณ                     หมู่ที่  1

3.  นางพล้อย               เพี้ยมแตง                     หมู่ที่  4       

4.  นางหมอน              เกิดช้ำ                          หมู่ที่  5

5.  นางสาวเอ               หอมทอง                      หมู่ที่  6

6.  นางสาวเรณู            บัวงาม                         หมู่ที่  6

7.  นางเหรียญ              อ่ำศรี                            หมู่ที่  7

8.  นายแม่น                 จันทร์นิ่ม                     หมู่ที่  9

9.  นางน้อย                  กิ่งคำ                           หมู่ที่  9

10.นางทองย้อย           อยู่ทอง                         หมู่ที่  9

11.นายกุหลาบ            แก้ววิเชียร                   หมู่ที่  10

12.นายบุญมา              ถึงทุ่ง                           หมู่ที่  11

13.นางคำนึง                ปั้นสำลี                        หมู่ที่  11

14.นางทียม                 แก่งมา                         หมู่ที่  12

 

หมอรักษาโรคแผนโบราณ / หมอพ่นรักษาโรค  

1.  นายนิยม                  อ้นภู่                            หมู่ที่  1

2.  นายสุวรรณ             พงษ์แมง                      หมู่ที่  1

3.  นายแปลก               เขียวแก้ว                     หมู่ที่  5

4.  นางอำนวย              ไล้พวง                         หมู่ที่  5

5.  นายแดง                  กล่อมนิ่ม                     หมู่ที่  6

6.  นายลำดวล             ภูมี                               หมู่ที่  6

7.  นายเว้น                   แก้วทิม                       หมู่ที่  7

8.  นายสวาท               ฟูเฟื่อง                         หมู่ที่  9

9.  นายทองย้อย           สุ่มแก้ว                        หมู่ที่  10

10. นายสุวรรณ           คงเนียม                       หมู่ที่  10

11.นายยุทธ                  พรนวด                        หมู่ที่  11

12.นายทรัพย์               เพ็งทับ                         หมู่ที่  12

13.นายอำนวย              อยู่ทอง                         หมู่ที่  13

 

หมอต้มยาสมุนไพร

1.  นางกนกวรรณ       เกิดเกตุ                       หมู่ที่  1           

2.  นายสมบัติ              ทัพเมี่ยง                       หมู่ที่  6

3.  นางสุ่ม                   ฟักเฟื่อง                       หมู่ที่  9           

 

-  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี

หมอทำมงคล / ไหว้ภูมิ / ทำเคราะห์บ้าน / ขึ้นบ้านใหม่ / งานแต่งงาน

1.  นายสว่าง                แจ่มจันทร์                   หมู่ที่  1

2.  นางเพิ่ม                  หงส์ผ้วย                      หมู่ที่  4

3.  นางทองสุข            เกิดช้ำ                          หมู่ที่  4

4.  นายวารี                   รอดม่วง                       หมู่ที่  9

 

-    ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม / ดนตรี

เป่าขลุย

            1.  นายจเร                            เปี่ยมเพชร

การทำบายศรี จากใบตอง

            1.  นายเติม                           เกิดเกตุ                                   หมู่ที่  1

เครื่องจักรสาน

                1.  นางพัน                           เยโท้                                       หมู่ที่  7

                2.  นายลม                            นิยมกูล                                  หมู่ที่  10

            3.  นายสุด                            ทิมแบบ                                 หมู่ที่  12

การทำปุ๋ยชีวภาพ

            1.  นายสังเวียน                   มั่นพุ่ม                                   หมู่ที่  12

 คณะผู้รวบรวมข้อมูล

 

1.             นายบรรจง                            เขียวแก้ว                นายกองค์การบริหาร่ส่วนตำบลบ้านสวน                     

2.             นายประจิม                           เพ็งช้าง                  รองนายกองค์การบริหาร่ส่วนตำบลบ้านสวน

3.             นางสาวเสาวลักษณ์            ด้วงเกิด                  รองนายกองค์การบริหาร่ส่วนตำบลบ้านสวน

4.             นายสมิง                                ดอนคงมี               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

5.             นายนคร                                บวบขม                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

6.             นายบรรจง                            มีเรือง                    สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน              

7.             นายสังวาล                            อินทรเรือง            สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

8.             นายบรรเจิด                          เขียวแก้ว                สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

9.             นายพงศกร                           อ้นเล่ห์                   สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

10.      นายหาญ                               วรนุช                     สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

11.      นายพิณ                                 ม่วงคุ้ม                   สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

12.      นางสาวภาสุรีย์                    นวลเอี่ยม              สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

13.      นายแบน                               เขียวแก้ว                สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

14.      นายสมควร                           มารอด                   สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

15.      นายเทียม                               เขียวแก้ว                สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

16.      นายบรรเจิด                          เอี่ยมภู่                    สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

17.      นายสนาม                             สุขผึ้ง                   สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

18.      นายแบน                               ใจใหญ่                   สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

19.      นายคะเณ                              จันทรา                   สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

20.      นายละออ                              พรมเผือก              สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

21.      นายวิเชียร                             พงษ์เกษม             สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

22.      นางณัฐณิชา                         อ้นเล่ห์                   สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

23.      นางสาวสว่าง                       แก้วนิล                  สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

24.      นายรุ่ง                                    แมลงภู่                  สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

25.      นางพวง                                เพ็งโท้                    สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

26.      นายบุญส่ง                            มารอด                   สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

27.      นายภูเวียง                             บัวเรือง                  สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

28.      นายศิริชัย                              แมลงภู่                  สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

29.      นายองค์                                 คงขาว                    สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

30.      นายชิด                                   ปิ่นแก้ว                  สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน

31.      นายดอกไม้                           ปานเกตุ                 กำนันตำบลบ้านสวน

32.      นายยงค์                                 อินเรือง                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1

33.      นายณรงค์                             เกษรบัว                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

34.      นายนิยม                                หมอนทอง            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

35.      นางสาวปณิดา                      เอี่ยมภู่                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

36.      นายสมาน                             ปานเกตุ                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

37.      นายทวน                                หมอนทอง            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8

38.      นายประทวน                        เมืองเอี่ยม             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9

39.      นายบุญยัง                             สุ่มแก้ว                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10

40.      นายพีระ                                คงเสาร์                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11

41.      นายพิสุทธิ์                            อ้นเล่ห์                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12

42.      นายบน                                  สุขผึ้ง                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13

43.      นางนรินทร์                          สายสอน                นักวิชาการศึกษา

 

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com